Till sidans huvudinnehåll

Renhållningsordning

Uppsala kommuns renhållningsordning togs fram 2014 och gäller till år 2022.

Uppsala kommuns renhållningsordning

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11§ Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen, samt en avfallsplan. Uppsala Vatten har tagit fram en ny renhållningsordning för Uppsala kommun. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 28 maj 2014 och renhållningsordningen gäller till år 2022.

Renhållningsordningens avfallsplan

Avfallsplanens två målområden handlar om att avfall utgör en resurs och att kommuninvånarnas förutsättningar ska vara styrande för avfallshanteringen. Avfallsplanens mål syftar bland annat till att öka återanvändning och materialåtervinning, minska mängden felsorterat avfall, öka medborgarnas delaktighet i avfallshanteringen, minska den negativa miljöpåverkan från nedlagda deponier samt att förbättra arbetsmiljö och service.