Till sidans huvudinnehåll

VA-plan för Uppsala kommun

Uppsala Vatten och Uppsala kommun har gemensamt tagit fram en VA-plan. Målsättningen med VA-planen är att nå en hållbar och välfungerande VA-försörjning i hela kommunen.

Arbetet med att ta fram VA-planen har genomförts i ett kommunövergripande projekt med miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten. När projektet avslutas övergår det till att vara ett fortlöpande arbete med VA-planering i kommunen.

En VA-plan innehåller vanligtvis flera olika dokument, eftersom planen handlar om hela kommunens vatten- och avloppsförsörjning.

I Uppsala kommuns VA-plan finns tre delplaner:

  1. Plan för den allmänna VA-anläggningen
  2. Plan för enskild vatten- och avloppsförsörjning
  3. Plan för VA-utbyggnad (VA-utbyggnadsplan)

1.Plan för den allmänna VA-anläggningen

I planen för den allmänna VA-anläggningen (PDF 7,5 mb) kan du läsa mer om Uppsala Vattens arbete och ansvar för dricksvatten, spillvatten, dagvatten och ledningsnätet. I planen finns information om avslutade och pågående utredningar, strategier, prioriterade projekt, hur vi löpande arbetar med förvaltning av våra anläggningar och vad vi ser att vi behöver arbeta mer med framåt. Allt som vi jobbar med finns inte beskrivet i detalj, men mycket finns att läsa om i planen.

Två stora frågor som hanteras i egna projekt och innehåller mycket information som inte finns beskrivet i sin helhet är utvecklingen av Uppsalas största reningsverk Kungsängsverket och hur vi ser till att vi har en robust dricksvattenförsörjning för Uppsala år 2050. Det senare projektet beskrivs i  "Genomförandestrategi Vatten 2050" som innehåller ett flertal delprojekt som samtliga syftar till att trygga dricksvattenförsörjningen fram till minst år 2050.

2 Plan för enskild vatten- och avloppsförsörjning

I planen för den enskilda VA-försörjningen (PDF 8,1 mb) i kommunen har miljöförvaltningen skrivit om tillsyn, regler och arbete med kommunens enskilda lösningar för vatten och avlopp. Här kan du som fastighetsägare bland annat läsa vad som gäller för den som har eller vill anlägga ett nytt enskilt avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.

3 VA-utbyggnadsplanen

I VA-utbyggnadsplanen (PDF 1,6 mb) kan du läsa hur kommunen prioriterat och planerar för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till befintliga fastigheter. Planen består av geografiskt avgränsade områden där kommunen tittat på hur de på bästa sätt ska VA-försörjas i framtiden.

Områdena delas upp i fyra kategorier:

  • VA-utbyggnadsområden där utbyggnaden av allmänt VA planeras till 2030.
  • VA-utredningsområden där det finns ett behov av en ändrad VA-försörjning men ytterligare utredningar måste göras för att avgöra hur det görs på bästa sätt.
  • VA-bevakningsområden där det idag finns goda möjligheter att lösa VA-försörjningen utan en allmän anslutning, men som om bebyggelsen förändras kan få behov av en kommunal anslutning.
  • Områden med enskild VA-försörjning där det finns goda möjligheter att fortsätta ha enskilda VA-lösningar även på lång sikt.

Kartor över områden

Uppsala kommun har en karttjänst på uppsala.se (öppnas i ett nytt fönster). Där finns bland annat kartlager för att visa: