01 Inledning - VD har ordet

Uppsala Vatten har, precis som hela samhället i stort, fortsatt präglats av den pågående pandemin och mycket fokus har legat på att vatten- och avfallshantering skulle fungera precis som vanligt för kommuninvånarna. På det hela taget har vi klarat oss bra genom pandemin och har kunnat hålla verksamheten igång utan större problem samt tack vare en aktiv pandemihantering har vi även fortsatt haft en generellt låg sjukfrånvaro. Under 2021 har bolaget fortsatt växa och vi har haft glädjen att välkomna många nya medarbetare.

Bolaget har under året processorienterat verksamheten och genomfört en
kvalitetscertifiering enligt ISO9001:2015. Vi har nu ett ledningssystem som är baserat på en visuell processtruktur och innehåller instruktioner och rutiner, vilket utgör en bra grund för att fortsätta utveckla våra arbetssätt och driva mot ständiga förbättringar.

Under året har bolaget fortsatt utveckla hållbarhetsarbetet baserat på den intressent- och väsentlighetsanalys som genomfördes under 2020. Fokus har legat på att utveckla de områden som lyfts fram av bolagets intressenter och säkerställa att dessa inkluderas i bolagets strategiska utveckling och affärsplan.

Att säkra kapacitet för att säkerställa framtidens VA-tjänster fortsätter att vara en central punkt för bolaget. Arbetet kring Kungsängsverkets investeringsprogram och tillståndsansökan pågår och under året har bolaget svarat på frågor från domstolen och myndigheter. Huvudförhandlingarna var planerade till februari 2022 men har dessvärre skjutits upp.

Ett omfattande arbete har gjorts under året för att ta fram en ny avfallsplan för kommunen. Den nya planen med titel “Avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala utan avfall” tar sin utgångspunkt i avfallstrappan och ska bli ett tydligt hjälpmedel och ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i Uppsala.

Uppsala Vatten har tecknat ytterligare hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens
åtgärdsprogram för ett hållbart län – denna gång för vatten. Detta åtgärdsprogram kommer att vara viktigt för att, tillsammans med andra aktörer i regionen, säkra tillgången till rent vatten och arbeta för en minskad vattenanvändning. En annan viktig pusselbit i arbetet med hållbar vattenanvändning är det nationella samarbetet kring konceptet ”Det är bara vatten”. I det har Uppsala Vatten gått samman med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Under 2021 har Uppsala Vatten även skrivit på det nya klimatavtalet kopplat till Uppsalas klimatprotokoll. Bolagets arbete inom klimatprotokollet kommer fortsätta fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser från både egna fordon och upphandlade transporter. Inom branschen har vi även tagit oss an den gemensamma visionen ”Klimatneutral VA-bransch 2030”

Under 2022 kommer bolaget fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet både internt och tillsammans med våra intressenter genom hela värdekedjan. Utvecklingen sker fortsatt som en integrerad del i bolagets affärsplan, genom gemensamma och övergripande målområden.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-05-06T10:23:08
Last modified:
2022-08-31T14:20:05
Published:
2021-05-06T10:24:25
Last published:
2022-09-26T17:26:01
Template
Sida


EPI.PageType
ReportSectionPage

EPI.PageURLSegment
01-inledning

EPI.Id
58cdd6bcde1d4436a29b1d419167d64c