04 Årsredovisning

Förvaltningsberättelse

Styrelse och verkställande direktören för Uppsala Vatten och Avfall AB (556025-0051) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31. Bolagets säte är i Uppsala län.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Uppsala Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (556500-0642), som i sin tur är helägt av Uppsala kommun.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året påverkats av den världsomfattande pandemin, covid19, och har anpassat sig därefter. Drygt hälften av medarbetarna har jobbat hemifrån sedan mars 2020. Under senare del av 2021 arbetar bolaget med att säkerställa leveranser av beredningskemikalier.

Under hösten har förhandlingar pågått i PFAS-målet mellan bolaget och Försvarsmakten. Mark- och miljödomstolen ogillade Uppsala Vatten & Avfall ABs skadeståndstalan mot Försvarsmakten för bolagets kostnader att rena PFAS vid dricksvattenproduktion. Visserligen ansågs det bevisat att PFAS inte bryts ner i miljön, och att större delen av den mängd PFAS som lämnar Ärna flygfält i sinom tid kommer nå Uppsala Vatten & Avfall ABs uttagsbrunnar i Stadsträdgården. Bolaget ska delvis stå för Försvarsmaktens rättegångskostnader och dessa har bolaget bokat upp, 8,3 miljoner kronor. Kostnaden påverkar VA-monopolet. Bolaget har lämnat in sin överklagan på mark- och miljödomstolens dom.

Kungsängsverkets miljötillstånd har en begränsning att som högst ansluta 200 000 personer, vilket förväntas nås under 2023. Uppsala Vatten & Avfall AB har därför under en längre tid arbetat med ett nytt miljötillstånd och beslut har tagits att bygga om och förnya Kungsängsverket, vilket är en förutsättning för att möta tillväxten i Uppsala. Ansökan lämnades till Mark- och miljödomstolen våren 2020 och sedan dess har bolaget svarat på frågor från domstolen och myndigheter. I dagsläget är det oklart när huvudförhandlingar kommer att hållas.

I samband med föroreningarna i Björklinge våren 2021 utförde bolaget återkommande spolningar av dricksvattenledningarna och aktuella brandposter. Föroreningen medförde att nödvattenplanen aktiverades under ett antal veckor för Björklinge under våren. Studier och erfarenheter från andra kommuner har visat att PAH under vissa förhållanden kan avges från äldre gjutjärnsledningar med invändigt korrosionskydd av bitumen eller stenkolstjära. I ett första steg har en sträcka om 200 meter bytts ut och del 2 planeras till våren 2022. Beslut har även fattats om fortsatt planering för förnyelse av vattenledningsnätet i Björklinge och Skuttunge.

Avfallstaxan höjs under 2022 efter att bolaget under 2021 genomfört en genomlysning av taxan och framtida investeringar/utmaningar. Vidare är syftet att justera och förtydliga det utbud av tjänster som erbjuds i den nya taxan. Sedan nuvarande avfallstaxa beslutades 2016 har det skett flertalet förändringar av avfallshanteringen och både krav och efterfrågan ser annorlunda ut idag.

Bolaget har erhållit ISO 9001-certifikat under hösten 2021. I två år har bolaget analyserat, kartlagt, dokumenterat och arbetat fram ett ledningssystem samt utvecklat sina processer. Allt detta för att skapa grundplattan för ständiga förbättringar - en grundplatta som står stadigt på ett ledningssystem som möter kraven i ISO 9001. Arbetet fortgår även framgent.

Bolaget fortsätter fokusera på säkerhetsskydd, för att skydda våra samhällsviktiga uppdrag från hot. Insatser har genomförts gällande personalsäkerhet, skydd av anläggningar och information. VD har fattat beslut om säkerhetsskyddsanalys och bolaget har påbörjat planering och genomförande av åtgärder för ökad personalsäkerhet, skydd av anläggningar och information.

För Biogasanläggningen har ett projekt för att söka ett nytt miljötillstånd startats. Målsättningen är att ha ett nytt tillstånd på plats under 2023.

På Hovgården har de årliga mängderna av fosfor i vatten som släpps ut till Hovgårdsbäcken varit nära gränsen för den mängd som får släppas ut enligt miljötillståndet. Under året har pilotprojekt för rening av fosfor pågått som resulterat i att en metod har valts som kommer att implementeras 2022. Beslut har under året fattas för en investering av ny sorteringsplatta.

Bolagets ansvar

Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde.

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Uppsala Vatten och Avfall AB bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken eller livsmedelslagen. Denna verksamhet utgörs i huvudsak av anläggningar inom vatten och avlopp, avfallshantering och sortering samt produktion av biogas. Tillstånden innebär att verksamheterna är förenade med olika villkor för att minimera påverkan på människors hälsa och miljö, vilket också är syftet med bolagets verksamheter.

Verksamheterna bedrivs i enlighet svensk lagstiftning gällande tillstånd. Tillstånden är en grundförutsättning för att Uppsala Vatten och Avfall AB ska kunna bedriva verksamheten.

Hållbarhetsredovisning

Bolaget upprättar en separat hållbarhetsrapport i enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen och hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.uppsalavatten.se/arsredovisning Länk till annan webbplats..

Framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget står inför stora investeringsbehov kommande år. Påverkande faktorer är framförallt en ökad befolkning, förändrade omvärldskrav och klimatförändringar, men även åldrande ledningsnät och teknikutveckling. Behoven är stora i hela branschen för kommunalt vatten och avlopp. Utöver en god planeringsförmåga generellt behöver bolaget bygga vidare på en god ekonomisk framförhållning för att säkerställa finansieringsbehoven, men även balansen mellan kostnader och intäkter över tid. Påverkan från pandemin kan även ge finansiell effekt på bolaget.

Likviditeten i bolaget försämras av framtunga investeringar i vissa exploateringsområden eftersom anslutningsavgifter debiteras sent i investeringsprocessen och täckningsgraden är låg i förhållande till den totala investeringskostnaden

Historiskt har bolaget haft överkapacitet i anläggningarna, något som haft stor betydelse för att bolaget har kunnat producera och leverera dricksvatten och omhänderta avloppsvatten i ett starkt växande Uppsala. Den överkapaciteten har nu tagit slut.

Bolaget fortsätter fokusera på säkerhetsskydd, för att skydda våra samhällsviktiga uppdrag från hot, vilket påverkar bolagets skalskydd, personal, IT, informationshantering och upphandling.

Resultat och ställning

Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 10,6 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor högre än budget och 19,0 miljoner kronor lägre än föregående år.

För de taxefinansierade monopolverksamheterna ska resultatet i normalfallet vara noll då uppkomna överskott/underskott regleras mot balansposterna ”förutbetalda avgifter” i balansräkningen.

VA-monopolet gör ett överskott på 50,7 miljoner kronor vilket är 31,2 miljoner kronor högre än budget och i paritet med föregående år. Överskottet regleras mot balansposten förutbetalda avgifter, varför den kvarvarande skulden till abonnenterna uppgår till 89,0 miljoner kronor vid årets slut. De debiterade brukningsintäkterna är högre jämfört med föregående år främst på grund av taxehöjning som genomfördes 1 april med 6 %. Det kompenseras till stor del av ökade personalkostnader till följd av fler anställda samt ökade konsultkostnader. Då Uppsala Vatten förlorade PFAS-målet, i första instans, har bolaget tagit upp sin del av Försvarsmaktens rättegångskostnader i bokslutet med totalt 8,3 miljoner kronor.

Avfallsmonopolet gör ett underskott på 26,6 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor lägre än budgeterat och underskottet föregående år uppgick till 21 miljoner kronor. Huvudförklaringarna mot föregående år består av ökade entreprenadkostnader för insamling av hushållsavfall och utställning av nya kärl samt utbyte av kärl, men även pga ökade förbränningskostnader hos Vattenfall. Underskottet regleras mot balansposten förutbetalda avgifter, varför den kvarvarande skulden till abonnenterna uppgår till 2,7 miljoner kronor vid årets slut.

Resultatet från den konkurrensutsatta verksamheten uppgår till 10,6 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor högre än budgeterat resultat och 7,4 miljoner kronor lägre mot föregående år. Hovgården gör ett resultat på 6,8 miljoner kronor och biogasverksamheten redovisade ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor. Huvudförklaringarna till de lägre resultaten jämfört med föregående år avser främst ökade kostnader och mer inbetald avfallsskatt för Hovgården.

Nettoomsättningen i bolaget uppgår till 699 miljoner kronor varav 60 % avser VA-verksamheten och 40 % avser
avfallsverksamheten

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 385 miljoner kronor. Jämfört med budget är årets investeringar 85 miljoner kronor lägre, och 82 % är upparbetade. De största förklaringarna till avvikelsen är att byggstarten avseende ny återvinningscentral i Brillinge är förskjuten till 2022. Även förseningar i projekt på Kungsängsverket och biogasanläggningen påverkar. Merparten av investeringarna hänförs till VA-verksamheten med 342 miljoner kronor, där nyanläggning av VA-ledningar utgör en stor del. Resterande 43 miljoner kronor avser investeringar i
avfallsverksamheten. Skillnaden mot föregående år uppgår till 36 miljoner kronor.
Självfinansieringsgraden, det vill säga andelen egenfinansierade investeringar, uppgår 2021 till 67 %.

Bolagets upplåning, via kommunens finansenhet, uppgår till 2 050 miljoner kronor, hela upplåningen avser VA-verksamheten per den 31 december 2021. Bolagets saldo på koncernvalutakontot, inklusive checkräkningskredit på 200 miljoner kronor, uppgick till 145 miljoner kronor per den 31 december 2021. Den utnyttjade checkräkningskrediten på 55 miljoner kronor redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen till Uppsala kommuns finansförvaltning.

Förutbetalda avgifter

VA-monopolet redovisar ett överskott på 50,7 miljoner kronor, vilket gör att utgående skuld till abonnenterna för förutbetalda brukningsavgifter nu uppgår till 89,0 miljoner kronor.

Monopolverksamhet Avfall redovisar ett underskott på 26,6 miljoner kronor, vilket gör att årets utgående skuld till hushållsavfallsabonnenterna för förutbetalda avgifter uppgår till 2,7 miljoner kronor.

Vattenkonsumtionen

Vattenkonsumtionen är i paritet mot föregående år (+0,4%) och antal anslutna ökade med knappa 2 200 bostäder mot föregående år.

Tabell 1 - Investeringar 2018-2021

Investeringar (mnkr)

2021

2020

2019

2018

Investeringar i produktion vatten

41

35

27

20

Investeringar i distribution vatten

82

78

57

61

Investeringar i avledning spill- o dagvatten

172

169

133

139

Investeringar i behandling avlopp

45

26

23

39

Investeringar i biogas

16

19

15

74

Investeringar i återvinning/deponi

10

7

12

5

Investeringar i återvinningscentraler

17

6

6

22

Övriga investeringar

2

9

5

2

Tabell 2 - Ekonomisk sammanställning 2018-2021

Eknomisk sammanställning (tkr)

2021

2020

2019

2018

Nettoomsättning

699 048

638 208

609 001

576 116

Resultat efter finansiella poster

10 641

29 642

35 429

4 530

Rörelsemarginal (%)

4,30%

7,80%

9,50%

4,50%

Balansomslutning

3 617 125

3 379 820

3 258 076

3 090 761

Soliditet (%)

10,90%

11,50%

11,90%

12,50%

Självfinansieringsgrad (%)

67%

85%

49%

49%

Medeltal anställda

291

248

236

221

Tabell 3 - Förändring eget kapitalAktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

Ingående balans 2020-01-01


5 000

111

0

0

5 111

Överföring resultat föregående år


0

0

0

0

0

Utdelning


0

0

0

0

0

Erhållet aktieägartillskott


0

0

0

0

0

Årets resultat


0

0

0

0

0

Utgående balans 2020-12-31


5 000

111

0

0

5 111

Överföring resultat föregående år


0

0

0

0

0

Utdelning


0

0

0

0

0

Erhållet aktieägartillskott


0

0

0

0

0

Årets resultat


0

0

0

1 634

1 634

Utgående balans 2021-12-31


5 000

111

0

1 634

6 645

Förslag till resultatdisposition (tkr)Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserade resultat

0

Årets resultat

1 633 622

disponeras så att:


i ny räkning överförs

1 633 622

Resultaträkning

Tabell 4 - Resultaträkning, (tkr)


Not

2021

2020

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

3

699 048

638 208

Punktskatter


-4 973

-6 226

Övriga rörelseintäkter


19 533

20 405

Summa rörelsens intäkter

3,4

713 608

652 387

Rörelsens kostnader
Köp av entreprenadtjänster

4

-81 578

-87 502

Övriga externa kostnader

4,5,7

-279 294

-230 254

Personalkostnader

6

-181 600

-152 871

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar


-140 424

-130 777

Summa rörelsens kostnader


-682 896

-601 404

Rörelseresultat

3

30 712

50 983

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter


227

199

Räntekostnader

8

-20 298

-21 540

Finansnetto


-20 071

-21 341

Resultat efter finansiella poster

3

10 641

29 642

Bokslutsdispositioner

9

-13 318

-30 324

Resultat före skatt


-2 677

-682

Skatt på årets resultat

10

4 311

682

Årets resultat


1 634

0

Balansräkning

Tabell 5 Balansräkning

TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

11Byggnader/fastigheter


389 695

418 546

Mark och markanläggningar


43 964

39 556

Markinventarier, ledningsnät/anordning


2 107 794

1 936 828

Maskiner/inventarier o tekniska andra anläggningar


264 930

255 231

Pågående nyanläggning


411 669

325 880

Summa materiella anläggningstillgångar


3 218 053

2 976 041

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos förvaltning och företag i kommunkoncernen

12

216 044

316 044

Uppskjuten skattefordran

13

29 959

25 708

Övriga långfristiga fordringar


0

0

Summa finansiella anläggningstillgångar


246 003

241 752

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR


3 464 056

3 217 793

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar


113 207

114 929

Fordringar koncernföretag

12

11 964

25 365

Skattefordringar


4 018

3 172

Övriga fordringar


2 512

12

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

14

21 368

18 549

Summa kortfristiga fordringar


153 069

162 027

Kassa och bank


0

0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR


153 069

162 027

SUMMA TILLGÅNGAR


3 617 125

3 379 820

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

15

5 000

5 000

Reservfond


111

111

Summa bundet eget kapital


5 111

5 111

Fritt eget kapital
Balanserat resultat


0

0

Årets resultat


1 634

0

Summa fritt eget kapital

16

1 634

0

SUMMA EGET KAPITAL


6 745

5 111

Obeskattade reserver


488 234

488 234

Avsättningar

17

44 126

35 641

Långfristiga skulder
Skuld Uppsala kommun


1 929 553

1 616 235

Övriga långfristiga skulder


598 355

586 027

Summa långfristiga skulder

18

2 527 908

2 202 262

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder


112 990

62 091

Skuld till koncernföretag

18

222 582

315 942

Skuld koncernkonto

19

55 201

127 679

Skatteskuld


0

0

Övriga skulder


0

527

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter

20

159 339

142 333

Summa kortfristiga skulder


550 112

648 572

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL


3 617 125

3 379 820

Kassaflödesanalys

Tabell 6 Kassaflödesanalys, (tkr)


Not

2021-12-31

2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat


30 712

50 983

Justering för poster, ej i kassaflödet
- avskrivningar


140 424

130 777

- Realisationsvinster/- förluster vid


försäljning/utrangering av inventarier


2 908

801

- Avsättningar


9 034

688

- övriga ej kassapåverkande poster
Ränteintäkter


227

199

Räntekostnader


-19 231

-20 609

Betald inkomstskatt


-3 646

-9 746

Kassaflöde från den löpande verksamheten


före förändring av rörelsekapital


160 428

153 093

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsens fordringar


9 804

-417

Förändring av rörelsens skulder


2 667

93 140

Kassaflöde från den löpande verksamheten


172 899

245 816

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar


-385 344

-349 152

Försäljning av materiella anläggningstillgångar


117

472

Ökning(-) minskning(+) av övriga finansiella tillgångar


0

100 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten


-385 227

-248 680

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån


500 000

300 000

Amortering av lån


-300 000

-328 900

Ökning(+) minskning(-) långfristiga skulder


12 328

31 764

Kassaflöde från finansieringsverksamheten


212 328

2 864

Minskning/ökning av likvida medel


0

0

Likvida medel från årets början


0

0

Likvida medel vid periodens slut


0

0


Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppsala Vatten och Avfalls AB:s taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp lyder under Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). VA-verksamheten är ett s.k. naturligt monopol och lyder under nämnda speciallagstiftning. En allmän förutsättning är kommunallagens självkostnadsbegrepp samt att vattentjänstlagen anger att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Dessa förutsättningar påverkar redovisningsprinciperna för Uppsala Vatten och Avfall AB generellt, utöver årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens principer, och kommenteras särskilt för vissa områden nedan.

Redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år.

Tydlig särredovisning
Bolagets verksamhet regleras strikt via lagar, exempelvis VA-lagstiftningen. Det innebär att de taxefinansierade monopolverksamheternas ekonomi måste vara tydligt särredovisad utifrån abonnenternas perspektiv, medan den konkurrensutsatta verksamheten redovisas enligt gängse redovisningsprinciper. Överskott av abonnenternas förutbetalda avgifter i monopolverksamheterna för VA och Avfall redovisas både som kort- och långfristig skuld i bolagets balansräkning och inte som en del av eget kapital.

Den taxefinansierade verksamhetens redovisning skall inte påverka resultaträkningen, utan uppkomna resultat i VA- eller Avfallsmonopolet regleras mot förutbetalda avgifter från abonnenterna. Det resultat som syns i bolagets resultaträkning skall därför enbart komma från den konkurrensutsatta verksamheten.

Koncerntillhörighet
Moderföretaget som upprättar koncernredovisningen i vilken Uppsala Vatten och Avfall AB ingår är Uppsala Stadshus AB (org.nr 556500-0642) med säte i Uppsala. Ägaren till moderföretaget för hela koncernen är Uppsala kommun (org.nr 212000-3005).

Hantering av överskott/underskott i monopolverksamheten
När avgiften över- eller understiger kostnaderna särredovisas dessa i balansräkningen under rubriken ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” under kortfristiga skulder. Periodiseringen av avgifterna återläggs normalt de närmaste tre åren i samband med en taxesänkning eller att nödvändiga kostnadsökningar uppstår.

Fond för framtida investeringar
Överuttag kan även avsättas till en investeringsfond för framtida nyinvesteringar som gynnar hela taxekollektivet. Fonden löses upp i takt med kostnaderna, såsom avskrivningar, tas för den specifika investeringen.

Redovisning av anläggningsavgifter
Avgifter som avser att täcka direkta kostnader intäktsförs direkt över resultaträkningen. Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka investeringen periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivningen).

Intäktsredovisning
Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som bland annat regleras i VA-lagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Periodisering av debiterade taxeavgifter sker med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. Intäkter redovisas för den period de avser. Övriga intäkter och avgifter är marknadsmässiga och avser även intäkter från Hovgården och Biogasen.

Redovisning av leasingavtal
Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Avser hyra. Se not 5.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar vid uppsägning utgår om företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

På Uppsala Vatten finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Deponifond
Mark som används för avfallshantering vid Hovgården ska återställas då verksamheten upphör. Avsättning har skett för fondering av medel för den framtida återställningen. Fonderingen är beräknad utifrån ett nuvärde på den bedömda framtida återställningskostnaden. Deponifonden löses upp vartefter återställningsarbetet utförs. Deponifondens storlek bedöms vara tillräckligt stor för att täcka den framtida återställningskostnaden.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningar på anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod med start månaden efter det att anläggningen tas i bruk.

Tabell avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas:Fastigheter/byggnader


10-50 år

Specifikation komponentindelning
Stomme40-50 år


Elinstallationer25 år


VVS10-20 år

Markanläggningar


10-50 år

Markinventarier inklusive ledningsnät *


10-70 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar


5-30 år

Fordon


5-10 år

Övriga inventarier


3-10 år

* Ledningsnät och biogasanläggningen omfattas skattemässigt av inventariereglerna.

Anläggningstillgångarnas redovisade värde prövas löpande beträffande eventuellt nedskrivningsbehov. Vid händelser eller ändrade förutsättningar som indikerar att det bokförda värdet överstiger återvinningsvärdet skrivs anläggningstillgången ned till återvinningsvärdet. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar inom va-verksamheten, som lyder under lagen om allmänna vattentjänster, nedskrivningsprövas inte.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Uppsala Vatten och Avfall AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Kundfordringar redovisas till ett belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

Låneskulder och leverantörsskulder
Leverantörsskuld tas upp i balansräkningen när faktura har erhållits. Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Inkomstskatt
Redovisad aktuell skatt innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, uppskjuten skatt och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Se not 10 och not 12.

Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som övrig kostnad.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Lämnade och mottagna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Offentliga bidrag
Uppsala Vatten och Avfall AB erhåller offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation. Dessa erhålls i förskott och redovisas då som skuld. I takt med att villkoren uppfylls reduceras skulden och en övrig intäkt redovisas.

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation redovisas som övrig intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång, redovisas som en förutbetald intäkt. Denna post löses upp linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas då som en intäkt i posten övriga intäkter.


Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Definition av nyckeltal

  • Soliditet: justerat eget kapital/totala tillgångar
  • Rörelsemarginal: rörelseresultatet/nettoomsättningen
  • Självfinansieringsgrad: investeringar finansierade via egna medel

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Uppsala Vatten och Avfall AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Skadestånd och juridiska processer
Skadestånd, exempelvis vid skyfall, bedöms vid uppkomst och löpande över utbetalningstid. Om bolaget är involverad juridiska processer uppskattas inte motparts rättegångskostnad.

Not 3 Rörelsens intäkter mm

Tabell rörelsens intäkter


2021

2020

VA-verksamheten

419 497

386 299

varav avsättning brukningsavgiftsfond

-50 705

-38 259
varav upplösning investeringsfond

3 705

3 705
varav avsättning anläggningsfond

-16 799

-40 730

Avfallsverksamheten

294 112

266 088

varav upplösning hushållsavfallsavgifter

26 604

21 014
varav upplösning investeringsbidragsfond

2 740

2 740

Summa intäkter

713 609

652 387

Tabell rörelseresultat


2021

2020

VA-verksamheten

19 925

32 743

Avfallsverksamheten

10 787

18 240

Summa

30 712

50 983

Tabellfot

Tabell resultat efter finansiella poster


2021

2020

VA-verksamheten

0

11 610

Avfallsverksamheten

10 641

18 032

Summa

10 641

29 642

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom kommunkoncernen

Tabell inköp och försäljning inom kommunkoncernen


2021

2020

Försäljning

13%

15%

Inköp

5%

6%

Not 5 Revisorers arvode

Tabell revisionsuppdrag och skatterådgivning och övriga tjänster


2021

2020

RevisionsuppdragPWC

260

250

Lekmannarevisorer

20

22

Summa revisionsuppdrag

280

269

SkatterådgivningErnst & Young

79

72

Övriga tjänsterPWC

574

353

Summa arvode

933

697

Not 6 Antal anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Tabell antal anställda


2021

2020

Antal anställda

291

248

varav kvinnor

108

90
varav män

183

158

Löner och sociala avgifter

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse, VD och övriga anställda i tkr. Styrelsen består av 4 kvinnor och 7 män. Företagsledningen består av 6 kvinnor och 5 män.

Tabell löner och sociala avgifter


2021

2020

Löner och andra ersättningarStyrelse och verkställande direktör

1 629

1 699

Övriga anställda

136 742

118 995

Totalt

138 371

120 694
Pensions- och övriga sociala kostnaderPensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

265

263

Pensionskostnader för övriga anställda

10 757

8 477

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

43 332

37 429

Totalt

54 354

46 169

VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 6 månader samt utgår 12 månaders omställningsersättning.

Avgångsvederlag belastar årets resultat med 33 tkr.

Not 7 Operationella leasingavtal

Tabell operationella leasingavtal


2021

2020

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal


7 340

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:

7 700


Ska betalas inom 1 år

10 600

7 650

Ska betalas inom 1-5 år

47 800

32 000

Ska betalas senare än 5 år

41 900

0

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Tabell räntekostnader och liknande resultatposter


2021

2020

Räntekostnader till koncernföretag, inklusive kostnad checkkredit

20 286

21 466

Övriga räntekostnader

12

74

Totala räntekostnader

20 298

21 540

Not 9 Bokslutsdispositioner

Tabell bokslutsdispositioner


2021

2020

Överavskrivningar, maskiner och inventarierLämnat koncernbidrag

13 318

30 324

Erhållet koncernbidragSumma bokslutsdispositioner

13 318

30 324

Not 10 Skatt på årets resultat

Tabell skatt på årets resultat


2021

2020

Aktuell skatt på årets resultat

0

-549

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

60

178

Uppskjuten skatt på årets resultat

1 016

1 053

Ej tidigare redovisad uppskjuten skatt

2 507

0

Skattereduktion inventarier 3,9 %

728

0

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

0

0

Summa redovisad skatt

4 311

682
Redovisat resultat före skatt

-2677

-682

Skatt på redovisat resultat enligt gällande


skattesats (20,6% år 2021 och 21,4% år 2020):

552

146

Skatteeffekt av:Ej avdragsgilla kostnader

-325

-394

Ej skattepliktiga kostnader

26

0

Ej skattepliktiga intäkter

763

793

Aktuell skatt åter från tidigare år

60

178

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

2 507

0

Skattereduktion inventarier 3,9%

728

0

Skatteeffekt pga av förändring av skattesats

0

-41

Redovisad aktuell skatt

4 311

682

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Tabell materiella anläggningstillgångar


2021

2020

Fastigheter och byggnaderIngående anskaffningsvärde

797 251

791 741

Omklassificering

0

5 510

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

797 251

797 251

Ingående avskrivningar

-378 705

-349 843

Årets avskrivningar

-28 851

-28 862

Utgående ackumulerade avskrivningar

-407 556

-378 705

Utgående redovisat värde

389 695

418 546
Mark och markanläggningarIngående anskaffningsvärde

53 280

52 575

Omklassificering

6 408

705

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

59 688

53 280

Ingående avskrivningar

-13 724

-12 146

Årets avskrivningar

-2 000

-1 578

Utgående ackumulerade avskrivningar

-15 724

-13 724

Utgående redovisat värde *

43 964

39 556
Pågående nyanläggningIngående anskaffningsvärde

325 880

292 490

Årets nyanskaffning

385 344

349 152

Omklassificering

-299 555

-315 762

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

411 669

325 880
Markinventarier, ledningsnät/anordningIngående anskaffningsvärde

2 465 420

2 208 643

Omklassificering

250 100

260 464

Utrangering

-6 560

-3 687

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 708 960

2 465 420

Ingående avskrivningar

-528 592

-459 045

Årets avskrivningar

-76 227

-71 982

Utrangering

3 653

2 435

Utgående ackumulerade avskrivningar

-601 166

-528 592

Utgående redovisat värde **

2 107 794

1 936 828
Maskiner/inventarier och andra tekniska anläggningarIngående anskaffningsvärde

389 343

347 949

Omklassificering

43 046

49 084

Utrangering

-2 600

-7 690

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

429 789

389 343

Ingående avskrivningar

-134 112

-113 426

Årets avskrivningar

-33 347

-28 355

Utrangering

2 600

7 669

Utgående ackumulerade avskrivningar

-164 859

-134 112

Utgående redovisat värde **

264 930

255 231

* Taxeringsvärde på mark/byggnad ej åsatt.

** Biogasanläggningen klassificeras delvis som inventarie, totalt kvarvarande anskaffningsvärde 245 692 tkr varav årets anskaffning uppgår till 32 624 tkr och ackumulerade avskrivningar är - 82 593 tkr. Restvärdet per 211231 är 163 099 tkr.

Not 12 Fordringar hos koncernbolag/kommunen

Tabell fordringar hos koncernbolag/kommunen


2021

2020

Ingående saldo

241 409

344 481

Tillkommande/avgående fordringar, netto

-13 401

-100 629

Amorteringar/avgående fordringar


0

Summa utgående fordringar

228 008

243 852

Not 13 Uppskjutna skattefordringar

Tabell uppskjutna skattefordringar


2021

2020

Ingående saldo

25 708

24 655

Tillkommande skattefordringar

4 251

1 053

Återförda skattefordringar

0

0

Summa uppskjutna skattefordringar

29 959

25 708

Se även not 10 Skatt på årets resultat.

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tabell förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2021

2020

Förutbetalda hyror

1 964

1 917

Övriga förutbetalda kostnader

6 799

3 315

Upplupna intäkter

12 605

13 317

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21 368

18 549

Not 15 Antal aktier och kvotvärde


Antal aktier

Kvotvärde (tkr)

Antal A-aktier

5 000

5 000

Not 16 Förslag till resultatdisposition (kr)

Tabell förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

2021

2020

Balanserade resultat

0

0

Årets resultat

1 634

0


1 634

0

disponeras så att:i ny räkning överföres

1 634

0

Not 17 Avsättningar

Tabell avsättningar


2021

2020

Avsättningar för skatter, ej uppskjuten skatt

0

549

Avsättning för rättegångskostnader PFAS

8 332

0

Deponifond Hovgårdens avfallsanläggning

35 794

35 092


44 126

35 641

Saldot ökar i takt med beräknad diskonteringsränta 702 tkr år 2021. Avsättning motsvaras av ett framtida åtagande att återställa deponin.

Not 18 Långfristiga skulder

Tabell långfristiga skulder, med specifikation


2021

2020

Kommuninternt lån VA *

2 050 000

1 850 000

Kommuninternt lån Avfall *

0

0

Skulder, USAB

79 553

66 235

Förutbetalda anläggningsavgifter

499 979

483 179

Investeringsfond (VA)

44 991

48 697

Investeringsbidragsfond (Avfall)

53 385

54 151

Summa långfristiga skulder

2 727 908

2 502 262
Specifikation not 18 - förfallotid skulderFörfaller mellan 0 och 1 år efter balansdagenSkulder till kommunen *

200 000

300 000

Övriga skulder


0

Totalt

200 000

300 000
Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagenSkulder till kommunen

1 150 000

1 250 000

Övriga skulder


0

Totalt

1 150 000

1 250 000
Förfaller senare än 5 år efter balansdagenSkulder till kommunen

700 000

300 000

Övriga skulder

598 355

586 027

Totalt

1 298 355

886 027

* 200 000 tkr ligger som kort skuld till koncernföretag i balansräkningen, år 2021

Bolaget använder sig inte av finansiella instrument (Derivat) i sin kredithantering. Avsikten är att förnya krediterna efter slutförfallodagen. Alla lån är med fast ränta. Den genomsnittliga räntan är vid årsskiftet 1,03 % (1,09 %). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3,47 år (3,10 år).

Not 19 Checkräkningskredit

Tabell checkräkningskredit


2021

2020

Beviljad kredit

200 000

200 000

Utnyttjad kredit

-55 201

-127 679

Totalt outnyttjad kredit

144 799

72 321

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tabell upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2021

2020

Upplupna semesterlöner

7 144

5 615

Upplupna sociala avgifter

2 245

2 285

Upplupna lönekostnader

0

1 657

Förutbetalda brukningsavgifter

88 964

38 259

Förutbetalda hushållsavfallsavgifter

2 716

29 319

Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter

58 270

65 198

Summa upplupna kostnader o förutbetalda intäkter

159 339

142 333

Not 21 Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter balansdagen.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-03-03T16:39:38
Last modified:
2022-09-26T16:02:12
Published:
2021-05-06T16:05:50
Last published:
2022-09-26T16:03:17
Template
Sida


EPI.PageType
ReportSectionPage

EPI.PageURLSegment
arsredovisning

EPI.Id
a701e45286944460859759272f6c17b5