Att lämna avfall på Hovgården

För att få lämna avfall på Hovgården måste ditt företag först vara registrerad som kund hos oss, detta för att vi ska kunna väga in materialet.

Då chauffören kommer till anläggningen ska avfallet vägas in i vår våg, viktigt är att chauffören vet vilken typ av avfall som ska lämnas. Detta för att debiteringen ska bli rätt och för att vågoperatören ska kunna hänvisa chauffören till rätt plats på anläggningen. Är du osäker över vad ditt avfall klassas som, kontakta oss så hjälper vi dig.

Om avfallet är av sådan art att provtagning krävs ska detta vara genomfört innan materialet kommer till oss. För vissa avfall krävs ifyllda blanketter för att få lämna avfallet. Se då till att chauffören har med sig blanketten och uppvisar denna i vågen, alternativt att de är skickade till hovgarden@uppsalavatten.se innan lassen anländer. Samtliga blanketter hittar du längst ner på denna sida.

Längre ner på denna sida hittar du mer information om de avfall som kräver blankett eller offert innan de tas emot. Resterande avfall som vi tar emot återfinns i vår prislista.

Blandat avfall
Farligt avfall
Avfall till deponi
Förorenade massor och schaktmassor
Blanketter


Blandat avfall

Gul grävmaskin med gripklo sorterar grovavfall

Blandat avfall från verksamheter sorteras på vår sorteringsplatta med hjälp av grävmaskiner. Vi arbetar hela tiden med att sortera ut fler fraktioner från det blandade avfallet, detta för att öka återvinningsgraden på det avfall som lämnas hos oss. I dagsläget sorterar vi ut bland annat dessa fraktioner:

 • Metall (rostfritt, aluminium, järn)
 • Elkabel
 • Wellpapp
 • Gips
 • Trä
 • Brännbart
 • Betong, sten, glas
 • Isolering

Får inte innehålla

Blandat avfall får inte innehålla hälsofarligt avfall, avfall som klassas som farligt avfall, elektronikprodukter, batterier eller riskavfall. Alla lass med blandat avfall kontrolleras och om otillåtet material finns i lasset tas en straffavgift ut.

Avfall från bygg – och rivningsarbete

För bygg- och rivningsavfall är det avfallsproducentens ansvar att sortera ut avfallet i fraktionerna trä, mineral, metall, glas, plast och gips. Vi tar emot dessa fraktioner där de kvalitetskontrolleras innan vidare hantering.


Farligt avfall

Förare i traktorhytt. Möter en annan traktor på grusväg.

Hovgården tar emot asbest och tryckimpregnerat trä som klassas som farligt avfall. Enligt lag är vi skyldiga att ta emot och spara en kopia av uppvisat transportdokument vid mottagning av dessa material. Transport som saknar transportdokument kommer att nekas inleverans.

Enligt lag som trädde i kraft 2020 måste även avfallslämnare, transportörer och mottagare av farligt avfall rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. På Hovgården rapporterar vi enbart som mottagare, utifrån era uppgifter i transportdokumentet.

Här finns en mall på transportdokument till Hovgårdens avfallsanläggning. Det går bra att använda ett annat transportdokument, så länge det innehåller samma uppgifter som mallen.

Asbest

För asbest, som deponeras, krävs dessutom en blankett för grundläggande karaktärisering, läs mer om det under nästkommande kapitel.


Avfall till deponi

Traktor tippar avfall från skopan.

På Hovgården deponeras asbest, inert avfall och icke farligt avfall. Hit hör till exempel gips som är för förorenat för att kunna återvinnas, lätt förorenande massor och isolering.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2004:10) måste grundläggande karakterisering utföras på ett avfall innan det kan lämnas till deponi. Karakteriseringens syfte är att förhindra att ett avfall som kan utnyttjas på annat vis deponeras i onödan. Karakteriseringen ska också bidra till att hanteringen av avfallet sker på ett vis som skyddar miljö och människor som kommer i kontakt med det. Rätt klassning är en förutsättning för mottagning och rätt hantering på anläggningen.

Den grundläggande karakteriseringen ska ge en så komplett bild av avfallet som möjligt, därför ska den som har mest kunskap om avfallet fylla i blanketten, avfallsproducenten. Undertecknad av blanketten ansvarar för att karakteriseringen är komplett och korrekt ifylld. Ofullständiga eller fel ifyllda blanketter medför att lass nekas inkörning till dess att blanketten är ifylld korrekt. Alla fält i blanketten ska fyllas i. Underskriven blankett är giltig i en vecka, sedan måste en ny lämnas in. Blanketten kan lämnas i vågen, eller mailas till hovgarden@uppsalavatten.se.

Blankett för grundläggande karaktärisering Pdf, 239.4 kB.

Trä och torvaskor

För att uppfylla kraven från strålskyddsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska, SSMFS 2012:3 utför vi kontroller vid mottagning av trä och torvaskor. Vid inleverans av Trä och torvaskor måste du fylla i och lämna in blanketten Uppgifter om torv- och trädbränsleaska. Blanketten bifogas tillsammans med en utförd grundläggande karakterisering.

Uppgifter om torv- och träbränsleaska inför mottagning Pdf, 286.2 kB.

Förorenad jord och schaktmassor

En hög med jord, aska och grus.

Hovgården kan ta emot förorenad jord och schaktmassor men detta sker endast genom offertförfrågan. Förfrågan skickas till hovgarden@uppsalavatten.se och ska innehålla minst dessa uppgifter:

 • Typ av material (lera/ fyllnadsmaterial)
 • Mängd (ton/ m³)
 • Var det kommer ifrån (vilken typ av projekt)
 • Analysrapporter som visar eventuellt föroreningsinnehåll
 • Önskat leveransdatum

Inom en vecka återkommer vi med svar på om vi kan ta emot massorna eller inte.

Blanketter

Grundläggande karaktärisering Pdf, 239.4 kB.

Transportdokument farligt avfall Pdf, 111.1 kB.

Uppgifter om torv- och trädbränsleaska Pdf, 286.2 kB.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-27T17:19:59
Last modified:
2022-09-06T07:47:18
Published:
2022-06-27T17:29:29
Last published:
2022-09-06T07:47:19
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id