03 Nyckeltal

Avfall

Varje år samlar vi in allt rest- och matavfall från alla som bor i Uppsala kommun. Under 2021 har andelen insamlat matavfall ökat samtidigt som restavfallet minskat. Orsaken till att matavfallet sorteras ut mer noggrant än tidigare misstänker vi är införandet av papperspåsar för matavfallet, något som också påverkar restavfallet, när mer matavfall sorteras rätt. En annan tendens som kan ha med sorteringen av matavfall i papperspåse är att återvinningen av förpackningar har ökat snabbare än föregående år. Fler förpackningar sorteras rätt, vilket är en känd effekt från andra kommuner som infört papperspåse för matavfall.

Biogas

Uppsala Vattens biogasanläggning ligger vid Kungsängens gård i Uppsala. Under 2021 tog vi emot och behandlade cirka 48 000 ton matavfall från hushåll och företag. Knappt hälften av det matavfallet kommer från invånare i Uppsala kommun.

Återvinning

På våra åtta återvinningscentraler lämnar boende i Uppsala allt från grov- och elavfall till farligt avfall och förpackningar. Under det gångna året har återvinningscentralerna tagit emot cirka 114 kilo grovavfall per kommuninvånare.

Hushåll

Enhet

2021

2020

2019

2018

Hushållsavfall exklusive slam/latrin

kg/invånare

304,2

321,3

314,9

331,5

Restavfall

kg/invånare

134,3

140,3

144,6

151,4

Mat- och livsmedelsavfall

kg/invånare

45,2

42,9

43

44,7

Grovavfall (ÅVC)

kg/invånare

114

127

118

136

Farligt avfall från hushållen

kg/invånare

2,7

2,8

2,6

2,7

Kostnad för hämtning och behandling av hushållsavfall

kg/invånare


654,1

595

605

Verksamhet

Enhet

2021

2020

2019

2018

Insamling hushållsavfall (exklusive slam/latrin)

Ton

72 283

75 129

72 667

74 651

Farligt avfall

Ton

2 439

1 103

1 102

1 276

Deponering

Ton

10 743

11 894

11 687

11 280

Mtrl.återvinning konstr.

Ton

17 946

16 593

96 556

90 535

Materialåtervinning

Ton

45 123

41 111

36 469

45 326

Energiutvinning

Ton

74 108

72 305

76 596

71 034

Kompost/Rötning

Ton

51 986

48 771

43 058

39 564

Gasproduktion/rågas vid biogasanläggningen

MWh

40 061

42 806

41 000

32 800

Vatten och avlopp (VA)

Dricksvatten

Under 2021 producerades totalt 19,1 miljoner kubikmeter dricksvatten, dricksvatten som vi har levererat enligt Livsmedelsverkets föreskrifter till våra anslutna kunder. Under 2021 har vi levererat dricksvatten till drygt 212 000 personer.

Vattenförbrukningen per person har varit oförändrad sedan 2020 och ligger på 138 liter per person och dygn.

Spillvatten

Den behandlade avloppsvattenmängden har under året uppgått till 19,5 miljoner m3. Utsläppsvillkoren för avloppsreningsverken uppfylldes med god marginal.


Enhet

2021

2020

2019

2018

Antal anslutna

i tusental

212

209

206

201

Vatten


Försåld vattenmängd

Mm3

14

15

14,5

14,7

Producerad vattenmängd

Mm3

19,1

19,1

18,5

18,2

Vattenförbrukning till hushållen

l/person och dygn

138

138

135

140

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-03-29T15:53:50
Last modified:
2022-09-26T15:47:10
Published:
2021-05-06T14:52:07
Last published:
2022-09-26T15:47:10
Template
Sida


EPI.PageType
ReportSectionPage

EPI.PageURLSegment
nyckeltal

EPI.Id
b670c466758040728cf0d5f19e931188