Till sidans huvudinnehåll

Våra anläggningar

Uppsala Vatten har hand om bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi och en biogasanläggning.

Våra vatten- och avloppsanläggningar omfattar allt från grundvattentäkter och moderna vattenreningsverk för dricksvatten till avloppspumpstationer och avancerade avloppsreningsverk för avloppsvatten.

När det gäller avfall har vi total överblick över hur allt avfall kommer in till oss och hur det ska tas omhand på bästa sätt. Vid våra anläggningar jobbar vi med sortering av avfall, säker mottagning av farligt avfall, biologisk behandling av matavfall och trygg deponering.

Dricksvattenverk

Varje år producerar vi 17 miljoner kubikmeter dricksvatten till drygt 200 000 personer i kommunen.

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverken renar avloppsvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Det som inte renas hamnar antingen i reningsverkets slam eller följer med det renade vattnet ut i närmaste vattendrag.