Certifikat

Uppsala Vatten och Avfall AB är certifierat enligt ett antal olika standarder. På denna sida finns information om vad det innebär.

Uppsala Vatten och Avfall har ett etablerat och processbaserat ledningssystem, där flera perspektiv såsom miljö, arbetsmiljö, verksamhetsskydd inklusive informationssäkerhet, kvalitet och hållbarhet är integrerade.

Det bolagsövergripande ledningssystemet är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 sedan år 2021.

Ledningssystemet tar avstamp i kommunövergripande och -gemensamma policyer och riktlinjer såsom kvalitetspolicy, policy för hållbar utveckling, arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan m.fl. och konkretiseras vidare i bolagets styrdokument och processer.

Ledningssystemet består även utav styrning som berör specifika verksamheter; exempelvis är bolaget vattenlaboratorium ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts ha erforderlig kompetens och att opartiskt och konsekvent utföra ackrediterade tjänster inom de områden som bedömts. Vårt största avloppsreningsverk Kungsängsverket är certifierat enligt Revaq, ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverket och skapa en hållbar återföring av växtnäring. Vidare är biogödseln från vår biogasanläggning certifierad enligt SPCR 120, en frivillig produktcertifiering för biogödsel.

Ett arbete pågår med att införa ISO14001 i bolaget med målet att vara certifierad under 2025. En livscykelanalys och en kompletterande miljöutredning har genomförts för att identifierat bolagets miljöpåverkan och betydande miljöaspekter. En Riktlinje för systematiskt miljöarbete finns fastställd (som motsvarar ISO14001 krav på en miljöpolicy). Beslutade miljömål finns som en del av bolagets affärsplan. Dokumenterade miljörutiner finns i det integrerade ledningssystemet, t ex avseende lagbevakning och lagefterlevnad, riskhantering, avvikelsehantering, avfalls- och kemikaliehantering, organisation och ansvar samt dokumentstyrning.

ISO 9001:2015

Standard ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Den är världens mest använda standard.

Certifieringen är en bra grund för fortsatt kvalitetsarbete. 

Certifikat ISO 9001-2015 för Uppsala Vatten och Avfall AB Pdf, 1 MB. (pdf)

ISO 17025

Vårt vattenlaboratorium är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär att det ackrediterade laboratoriet har bedömts ha erforderlig kompetens och att opartiskt och konsekvent utföra ackrediterade tjänster inom de områden som bedömts.

Ackrediteringscertifikat ISO 17025 för Uppsala Vatten, vattenlaboratoriet Pdf, 183 kB. (pdf)

Ackrediteringsmarke_rgb-färg_1995.png

REVAQ

Vårt största avloppsreningsverk Kungsängsverket är certifierat enligt Revaq.

Det är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverket och skapa en hållbar återföring av växtnäring.

Certifikat REVAQ Pdf, 247.7 kB. (pdf)

Revaq_rev_logotyp_RGB.png

SPCR 120 certifierad återvinning

Biogödseln från vår biogasanläggning är certifierad enligt SPCR 120. Det är en frivillig produktcertifiering, med kvalitetskrav på processen och krav på biogödselns innehåll.

Certifikat SPCR 120 Pdf, 97.8 kB. (pdf)

certifierad-atervinning-SPCR.png

Cirkulärt Uppsala

Inom ramen för www.cirkulartuppsala.se Länk till annan webbplats. lovar vi att verka för att:

  • avfall som genereras inom vår verksamhet kommer att lämnas för återvinning.
  • inventarier som vi inte längre behöver i vår verksamhet kommer att lämnas för återbruk.
  • minska förbrukningen av dricksvatten inom vår verksamhet.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-11-18T16:57:57
Last modified:
2024-03-12T15:07:12
Published:
2021-11-18T17:05:59
Last published:
2024-03-12T15:07:12
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
certifikat

EPI.Id
d2d72793a4434167be31c3da04d6a450