Lagar, förordningar och styrande dokument

Här hittar du de lagar, regler, bestämmelser och föreskrifter som gäller för vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering.

Lagar och förordningar

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning är en precisering av VA-lagen för brukande av VA-anläggningen i Uppsala kommun.

Uppsala Vatten är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.

ABVA – Allmänna bestämmelser för Uppsala kommuns vatten- och avloppsanläggning.pdf Pdf, 91.4 kB.

Dricksvattenföreskriften

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Kraven på dricksvatten finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten,  LIVSFS 2022:12.

Dricksvattenföreskriften – livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Vattendirektivet

Vattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) är en ram för den europeiska gemenskapens vattenpolitiska samarbete. Regionalt hanteras vattenfrågorna i vattenmyndigheternas distrikt för Norra Östersjön.

Vattendirektivet – hav och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.
Norra Östersjöns vattendistrikt - vattenmyndigheterna.se Länk till annan webbplats.

Miljöbalken

I Miljöbalken regleras vilka krav som ställs på avfallshanteringen. I Miljöbalken regleras också vilka krav som ställs på våra avloppsreningsverk och uttag av grundvatten och ytvatten som vi sedan bereder till dricksvatten.

Svensk författningssamling – riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Renhållningsordning

I varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning med föreskrifter hur hantering av avfall ska fungera och en avfallsplan som tydliggör kommunens ambitioner på avfallsområdet. Avfallsplanen är ett styrdokument som underlättar för kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål och ge ansvariga en helhetsbild över avfallshanteringen.

Läs mer om Uppsala kommuns renhållningsordning

VA-lagen

Med allmän vatten och avloppsanläggning avses anläggning som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp som drivs av kommunen. Lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412.

Svensk författningssamling – riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Grundläggande karaktärisering av avfall till deponi

Lagstiftningen föreskriver att brännbart och organiskt avfall inte får deponeras, samt att allt avfall som deponeras måste klassas. Avfallsproducenter som lämnar in avfall till Hovgården måste därför fylla i blanketten "Grundläggande karakterisering".

Grundläggande karaktärisering (pdf) Pdf, 239.4 kB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T10:38:50
Last modified:
2024-03-19T14:47:38
Published:
2019-05-06T11:09:40
Last published:
2024-03-19T14:47:39
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
lagar-och-forordningar

EPI.Id
f30adc5335c94b41aeee5cb650babdbb