Avloppsvatten

Det som spolas ner i avloppet från toaletter, duschar och diskbänkar leds till något av våra reningsverk. Här renas vattnet från fosfor, kväve och organiskt material.

Hur reningen går till

Reningen sker i tre huvudsteg. Den mest avancerade reningen sker i det största reningsverket, Kungsängsverket, där även kväve tas bort i det biologiska reningssteget.

Första steget

I det första reningssteget tas större oönskade föroreningar samt tunga partiklar bort med galler och små luftade bassänger, så kallat sandfång. Några reningsverk har även sedimenteringsbassänger i detta steg för att kunna avskilja lättare partiklar.

Andra steget

Biologisk rening sker i det andra reningssteget för att bryta ned organiskt material. I Kungsängsverket tas även kväve bort biologiskt med hjälp av mikroorganismer. Detta sker i två delsteg genom omvandling av ammonium till nitrat och sedan nitrat till kvävgas, som redan finns i luft till cirka 80 procent.

Tredje steget

Det sista reningssteget i samtliga 13 avloppsreningsverk är ett kemiskt steg där järn tillsätts för att sänka fosforhalten till en mycket låg nivå samt fånga in små partiklar från det biologiska reningssteget. Det tar ungefär ett dygn för avloppsvattnet att renas.

Behandling av avloppsslam

Från samtliga reningssteg där det finns sedimenteringsbassänger bildas ett slam som sedan förtjockas och stabiliseras genom rötning (i Uppsala och Storvreta) eller långtidsluftning (i övriga anläggningar). Vid rötning bildas energirik biogas som till exempel kan användas för att driva bussar. Slammet sprids på åkermark eller används i sluttäckningen av deponin på vår avfalls- och deponianläggning Hovgården.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:01:10
Last modified:
2022-09-26T16:30:30
Published:
2019-05-06T16:08:49
Last published:
2022-09-26T16:30:30
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avloppsvatten

EPI.Id
7cc926b0bf7b46b2a945a31f929713c4