Till sidans huvudinnehåll

Onyttigbliven anläggning

Riktlinjer för ersättning onyttigbliven enskild VA-anläggning syftar till att fastställa villkoren för när och hur ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning betalas ut till fastighetsägare.

Enligt 40 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska va-huvudmannen, om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-anläggning, betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare. 

Denna riktlinje syftar till att fastställa villkoren för sådan ersättning.

Förutsättning för att ersättning ska utgå är att den enskilda anläggningen blivit onyttig, dvs dels att anläggningen varit nyttig och att fastighetens behov av vattentjänster inte längre kommer att tillgodoses genom den enskilda anläggningen.

Ersättningen för onyttigbliven anläggning innebär inte att anläggningen byter ägare. Fastighetsägaren fortsätter att äga anläggningen.

Förutsättningar för ersättning för onyttigbliven enskild avloppsanläggning

 • Fastigheten ingår i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Anläggningen ska ha giltigt tillstånd från miljöförvaltningen och vara slutbesiktad. Tidsbegränsat tillstånd räknas inte som giltigt när det löpt ut.
 • Anläggningen får vara högst 10 år gammal.
 • Ersättning utgår med maximalt belopp motsvarande spillvattenandelen i anläggningsavgiften enligt gällande VA-taxa.
 • Fastighetsägaren ska kunna styrka anläggningens ålder samt kostnad för anläggningen med kvitto. Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts, eget arbete ersätts inte.
 • Avskrivningstid är 10 år och värdet på anläggningen skrivs av med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter att anläggningen tagits i bruk.
 • Kan fastighetsägaren inte styrka kostnader för anläggningen tillämpas en schablonersättning. Även för schablonersättning tillämpas avskrivning enligt ovan. Om anläggningens ålder inte kan fastställas genom dokumentation bedömer Uppsala Vatten ensamt anläggningens ålder.
 • För minireningsverk avgör huvudmannen schablonersättning efter besiktning.

Förutsättningar för ersättning för onyttigbliven enskild vattenanläggning

 • Vattenkvaliteten ska vara tjänlig och tillgången på vatten ska gara god och långsiktig. Fastighetsägaren ska framställa underlag som visar detta.
 • Ersättning utgår med maximalt belopp motsvarande vattenandelen i anläggningsavgiften enligt gällande VA-taxa.
 • Fastighetsägaren ska kunna styrka anläggningens ålder samt kostnad för anläggningen med kvitto. Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts, eget arbete ersätts inte. 
 • Avskrivningstid är 20 år och värdet på anläggningen skrivs av med 5 procentenheter för varje påbörjat år efter att anläggningen tagit i bruk.
 • Kan fastighetägaren inte styrka kostnader för anläggningen fastställs ersättningen av Uppsala Vatten, efter en bedömning av anläggningens skick och ålder. 

Nya riktlinjer i augusti

Från med den 1 augusti 2022 gäller följande riktlinjer för onyttigbliven anläggning

Läs Riktlinjer för ersättning onyttigbliven enskild VA-anläggning