Utbyggnadsområde

VA-utbyggnadsområden är områden som konstaterats ha ett stort behov av en allmän vatten- och avloppsförsörjning för att skydda närliggande recipienter, miljö och hälsa. Bedömningen har gjorts grundat på bebyggelsens storlek, befintlig VA-situation, naturmiljö, exploateringstryck, med mera.

Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen är det område inom vilket vattenförsörjning, spillvattenavlopp och/eller dagvattenavlopp ska ordnas genom kommunens försorg. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområdet och Uppsala Vatten är VA-huvudman i Uppsala kommun.

VA-utbyggnadsplanen

2021 tog kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan för VA-utbyggnad och tillhörande utbyggnadsplan i Uppsala kommun.

Uppsala vatten planerar för utbyggnad till områdena i och runt Marielund fram till 2031. Detta gäller oavsett omfattning av exploatering. För tillfället pågår utredningar för att kunna starta utbyggnaden av första området, Hallkved, som har planerad byggstart 2024. Därefter planeras utbyggnad till Funbo och Fjällbo. Dessa områden ligger utanför planprogrammet för Marielund, men i direkt anslutning.

De tre VA-utbyggnadsområden som ligger inom planprogrammet för Marielund (Källtorp, Labruden, Marielund) har en mer osäker tidplan eftersom den med fördel anpassas till utbyggnadsordning av planprogrammet. I dagsläget är utgångspunkten att dessa byggs efter områdena utanför planprogrammet.

Läs mer om VA-utbyggnadsplanen

Hur kan jag förbereda mig om jag bor i ett VA-utbyggnadsområde?

Även om det kan dröja några år innan utbyggnaden startar i ditt område finns det några saker som är bra att tänka på och förbereda.

  1. I broschyren ABVA 2009 hittar du allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. I broschyren finns också lagen om allmänna vattentjänster. Läs mer om ABVA.
  2. När en förbindelsepunkt byggts ut till er din fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgiften avgörs av då gällande taxa och baseras på storlek på fastighet, antal hus, mm. Se aktuell VA-taxa.
  3. Se över placering av framtida vattenmätare. Läs mer om vattenmätare.
  4. I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet till det kommunala spillvattennätet. Detta berör inte alla fastigheter men kan bli aktuellt vid till exempel kuperad terräng. Läs mer om LTA.
  5. Onyttigbliven anläggning vid anslutning till det allmänna VA-nätet. Riktlinjer för ersättning onyttigbliven enskild VA-anläggning syftar till att fastställa villkoren för när och hur ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning betalas ut till fastighetsägare. Läs mer om riktlinjer för ersättning vid onyttigbliven anläggning.
  6. Du kommer att få information om när det är dags att skicka in en VA-anmälan och en anslutningsanmälan. Gå till VA-anmälan och anslutningsanmälan.
  7. Läs om anslutningsprocessen, undantag och avgiftsskyldighet.

Uttag av brukningsavgifter för bebyggd fastighet utan aktiv anslutning

En fastighet som är bebyggd men som ännu inte kopplat fastigheten till den allmänna VA-anläggningen ska betala de fasta avgifterna enligt brukningstaxans § 14.1a och c (fast avgift/år och lägenhetsavgift/år). Brukningsabonnemanget startas från och med anläggningsfakturans förfallodatum.

Gällande VA-taxa ska användas när bebyggd fastighet som meddelats förbindelsepunkt ännu inte anslutit sig. Det kan vara ett aktivt val att inte ansluta eller då den privata VA-installationen väntar på färdigställande, till exempel att mätarplatsen inte är iordningställd eller godkänd.

Exempel: I områden som tidigare har haft enskilda lösningar för exempelvis vatten och spillvatten, där huvudmannen byggt ut vattentjänster och meddelat förbindelsepunkt, ska brukningsavgift utgå även om fastigheten inte anslutits.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-12-01T06:29:53
Last modified:
2023-11-29T10:31:55
Published:
2022-12-01T12:57:01
Last published:
2023-11-29T10:31:55
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id