Till sidans huvudinnehåll

Taxa för ditt hushållsavfall

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift. Avgifterna finansierar insamling, transport och behandling av det insamlade avfallet.

Taxa hushållsavfall

Taxa för hämtning av hushållsavfall som gäller från och med den 1 januari 2022.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (webbsida)

Taxa för hämtning av hushållsavfall (pdf)

Ny avfallstaxa 2022

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en generell höjning av avfallstaxan  från och med den 1 januari 2022. 

Avfallstaxan höjs för att säkerställa finansieringen av den kommunala avfallshanteringen under 2022 och 2023. Vidare är syftet att justera och förtydliga det utbud av tjänster som erbjuds i den nya taxan. Sedan nuvarande avfallstaxa beslutades 2016 har det skett flertalet förändringar av avfallshanteringen och av Uppsala Vattens verksamhet vilka lett till ökade kostnader till följd av till exempel normala indexhöjningar och en förändrad efterfrågan, att fler avfallsslag och ansvarsområden inkluderats i det kommunala ansvaret samt att service och utbud förändrats exempelvis genom övergången till hantering av matavfall i papperspåsar.

Se samlade frågor och svar om den nya avfallstaxan

Räkna ut vad din årsavgift blir med nya taxan (endast privatpersoner)

Grundavgift hushållsavfall

I ett abonnemang ingår bland annat grundavgift. Den finansierar kostnader för drift av återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall. Den finansierar även planering, information, fakturering och kundkontakt.

De kostnader som du betalar för utgår från hur ditt boende ser ut och hur du vill utnyttja tjänsterna.

Tömningsavgift hushållsavfall

I tömningsavgiften ingår kostnaden för sopkärl, tömning, transport och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyper, behållarstorlek, hämtningsintervaller och dragavstånd.