Till sidans huvudinnehåll

Taxa för ditt hushållsavfall

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift. Avgifterna finansierar insamling, transport och behandling av det insamlade avfallet.

Grundavgift hushållsavfall

I ett abonnemang ingår bland annat grundavgift. Den finansierar kostnader för drift av återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall. Den finansierar även planering, information, fakturering och kundkontakt.

De kostnader som du betalar för utgår från hur ditt boende ser ut och hur du vill utnyttja tjänsterna.

Tömningsavgift hushållsavfall

I tömningsavgiften ingår kostnaden för sopkärl, tömning, transport och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyper, behållarstorlek, hämtningsintervaller och dragavstånd. 

Taxa hushållsavfall

Taxan för hämtning av hushållsavfall gäller från den 1 januari 2016.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (pdf)

Förslag ny avfallstaxa 2022

Uppsala Vattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att göra en generell höjning av avfallstaxan med 35 procent från och med den 1 januari 2022. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om taxa och ärendet kommer att tas upp den 8-9 november 2021.

Avfallstaxan höjs för att säkerställa finansieringen av den kommunala avfallshanteringen under 2022 och 2023. Vidare är syftet att justera och förtydliga det utbud av tjänster som erbjuds i den nya taxan. Sedan nuvarande avfallstaxa beslutades 2016 har det skett flertalet förändringar av avfallshanteringen och av Uppsala Vattens verksamhet vilka lett till ökade kostnader till följd av till exempel normala indexhöjningar och en förändrad efterfrågan, att fler avfallsslag och ansvarsområden inkluderats i det kommunala ansvaret samt att service och utbud förändrats exempelvis genom övergången till hantering av matavfall i papperspåsar.

Se samlade frågor och svar om den föreslagna nya avfallstaxan