VA-taxa - dricksvatten och avlopp

Våra abonnenter betalar cirka 5 öre per liter dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten. Ganska billigt för världens viktigaste livsmedel!

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften tas ut vid anslutning av fastigheter och andra avgiftsskyldiga. Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift, tomtyteavgift och grundavgift för dagvatten utan förbindelsepunkt.

  • Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Lägenhetsavgift: en avgift per lägenhet.
  • Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta.
  • Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av anläggning för bortledande av dagvatten, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av tre avgifter:

  • Fast avgift. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för de administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering mm. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  • Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  • Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. 

Intäkterna som Uppsala Vatten får in via taxan täcker kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Uppsala kommun. 

VA-taxa

Läs taxan som nedladdningsbar PDF. Pdf, 325.6 kB, öppnas i nytt fönster. Gäller taxa från och med 1 april 2023. 

Här kan du beräkna årskostnad för vatten och avlopp

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:46:20
Last modified:
2023-11-13T12:40:46
Published:
2022-04-08T10:11:55
Last published:
2023-11-13T12:40:46
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxor-for-dricksvatten-och-avloppsvatten

EPI.Id
67c3236223fd4f9bbcc34f86ac616d89