VA-taxa - dricksvatten och avlopp

Intäkterna som Uppsala Vatten får in via VA-taxan ska täcka kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Uppsala kommun. VA-taxan ska också täcka kostnaderna för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, samt investeringar för att bibehålla och utveckla verksamheten.

Brukningstaxan är den som alla fastighetsägare betalar för att använda de kommunala VA-tjänsterna. Den består av två fasta årliga avgifter och en rörlig avgift som styrs av hur mycket vatten du förbrukar.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av tre avgifter:

  • Fast avgift. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för de administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering mm. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  • Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  • Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften tas ut vid anslutning av fastigheter och andra avgiftsskyldiga. Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter:

  • Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Lägenhetsavgift: en avgift per lägenhet.
  • Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta.
  • Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av anläggning för bortledande av dagvatten, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats.

VA-taxa

Taxan giltligt från och med 1 januari 2024. Läs taxa för 2024 som nedladdningsbar PDF Pdf, 874.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Beräkna årskostnad för vatten och avlopp.

Frågor och svar om VA-taxan

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:46:20
Last modified:
2024-01-31T15:45:11
Published:
2022-04-08T10:11:55
Last published:
2024-01-31T15:45:12
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxor-for-dricksvatten-och-avloppsvatten

EPI.Id
67c3236223fd4f9bbcc34f86ac616d89