Frågor och svar Vattentjänstplan 2024

Sen december 2023 ingår Vattentjänstplan 2024 i Uppsala kommuns VA-plan.

Innehåll i frågor och svar

Vad är skillnaden på VA-plan och vattentjänstplan?

Vattentjänstplanen är ett nytt lagkrav enligt lagen om allmänna vattentjänster. Uppsala kommuns vattentjänstplan innehåller en reviderad version av den VA-utbyggnadsplan som tidigare var en del av kommunens VA-plan (för mer information om nu gällande VA-plan se: VA-plan | Uppsala vatten).

I VA-utbyggnadsplanen anges hur kommunen bedömer att VA-försörjningen ska ske på ett bra sätt utifrån bebyggelsestruktur, hälsoskydd och miljöskydd. Utöver det innehåller vattentjänstplanen även ett avsnitt om åtgärder för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid ett skyfall.

Områdestyper och tidplaner

Vad innebär det att bo i ett VA-utvecklingsområde?

I VA-utvecklingsområden planeras för en förtätning eller utökning av bebyggelsen, som gör att det uppstår ett behov av allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. VA-utvecklingsområdet ligger ofta i en tätort som genom detaljplaneläggning växer, så att fastigheter som idag ligger utanför tätorten kommer att bli del av den tätare bebyggelsen.

Jag bor i ett VA-utvecklingsområde, när kommer min fastighet att anslutas till allmänt VA?

Det är inte möjligt att ge någon exakt tidplan eftersom utbyggnaden i dessa områden beror av stadsbyggnadsprojekt vars tidplaner inte är fastslagna än. Eftersom planerna på utveckling i flertalet områden fortfarande är i tidigt skede, kan den planerade bebyggelsen fortfarande förändras och därmed kan även bedömningen av behovet av allmänna vattentjänster ändras.

Det är först när en detaljplan vunnit laga kraft som en slutgiltig bedömningen av behovet av allmänna vattentjänster kan göras och beslut fattas i kommunfullmäktige om att utöka VA-verksamhetsområdet. Därefter beror tidplan för utbyggnaden av vatten och avlopp till befintliga fastigheter på tidplanen för den nya bebyggelsen, men även på hur VA-systemet ska utformas, hur gamla de nuvarande dricksvatten- och avloppsanläggningarna är, om det finns akuta problem i området med mera.

Berörda fastighetsägare kommer få information om hur och när de kommer kunna ansluta sig till allmänt VA i god tid innan det planeras ske.

Vad innebär det att bo i ett VA-utbyggnadsområde?

VA-utbyggnadsområden har idag enskild vattenförsörjning och avloppshantering, men planeras att tas in i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Utgångspunkten är att VA-utbyggnadsområdena har behov av både dricksvatten och spillvatten, men det kan finnas undantag. Behov av allmän dagvattenhantering utreds innan utbyggnadsstart.

VA-utbyggnadsområden har utifrån dagens kunskap och bedömningar stora behov av en förändrad VA-försörjning till skydd för recipienter, miljö och hälsa. Samtidigt finns också goda möjligheter för anslutning till allmänt vatten och avlopp. En recipient är alltså en sjö, vattendrag eller grundvatten som får motta dagvatten, bräddvatten och/eller renat avloppsvatten.

Jag bor i ett VA-utbyggnadsområde, när kommer min fastighet kunna ansluta till allmänt VA?

Det är inte möjligt att ge någon exakt tidplan, men VA-utbyggnaden planeras att ske inom en 10-årsperiod. En uppskattad tidplan finns i “Handlingsplan för Vattentjänstplan 2024” Pdf, 134.2 kB..

Berörda fastighetsägare kommer få information om hur och när de kommer kunna ansluta sig till allmänt VA i god tid innan det planeras ske.

Vad innebär det att bo i ett VA-utredningsområde?

VA-utredningsområden är områden där det bedöms finnas ett behov av en förändrad VA-lösning, men där det inte är klargjort hur det ska lösas på bästa sätt. Utredningar för att fastställa det behöver därför tas fram. Vattentjänstplanen visar att det inte planeras för någon utbyggnad inom dessa områden inom de närmsta 10 åren.

Vad innebär det att bo i ett VA-bevakningsområde?

VA-bevakningsområden har enskild vattenförsörjning och avloppshantering som, utifrån den information kommunen har idag, fungerar tillfredsställande. Områdena omfattas inte heller av planer på exploatering eller utveckling av bebyggelsestrukturen. Detta innebär att det inte finns några planer på utbyggnad av allmänt VA i dessa områden för tillfället.

Om bebyggelsen skulle utökas eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppsituationen skulle fungera långsiktigt hållbart, i så fall kommer en ny bedömning göras. Kommunen kommer därför bevaka till exempel antalet tillkommande bygglov eller förändring i nyttjandet av bebyggelsen i dessa områden.

Bestämmer vattentjänstplanen i vilken ordning bebyggelseutveckling ska ske i kommunen?

Nej, vattentjänstplanen bestämmer inte i vilken ordning bebyggelseutveckling ska ske i kommunen. Vattentjänstplanen utgår från kommunens planerade bebyggelseutveckling som så som den såg ut då arbetet med vattentjänstplanen påbörjades (november 2022) samt ifrån tidigare antagen VA-utbyggnadsplan (kommunfullmäktige mars 2021).

Vattentjänstplanen visar vilken VA-utbyggnad som behöver genomföras inom en 10-årsperiod för att följa kommunens nuvarande utbyggnadsplanering. Det är alltså inga utbyggnadsbeslut som tas i en vattentjänstplan. En vattentjänstplan är inte heller juridiskt bindande. I stället syftar vattentjänstplanen bland annat till att öka transparens och ge fastighetsägare möjlighet att ta väl avvägda beslut om sin VA-situation samt till att ge allmänheten och medborgare möjlighet att inkomma med synpunkter på kommunens VA-planering. Beslut om utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen tas i kommunfullmäktige genom beslut om utvidgning av VA-verksamhetsområde.

Behovet av allmänt vatten och avlopp (VA)

Varför får min fastighet behov av allmänt vatten och avlopp när det enda som ändrats är att man planerar för ny bebyggelse intill?

Behovet av allmänt VA ska enligt lagen om allmänna vattentjänster göras för fastigheter som är del av ”ett större sammanhang”. Det innebär att bedömningen inte ska göras för enskilda fastigheter, utan för området som helhet. Om bebyggelsen är ny eller befintlig är inte avgörande för bedömningen. Alltså kan det vara så att den enskilda, befintliga fastigheten tidigare inte har bedömts ha ett behov av allmänt VA, men att det i om med en bebyggelseutveckling i området bedöms uppkomma ett behov för den totala befintliga och planerade bebyggelsen.

Varför byggs allmänt VA ut till min fastighet när jag har en godkänd avloppsanläggning och bra vattenkvalitet i egen brunn?

Skyldigheten att bygga ut beror inte av nuvarande status på de enskilda VA-anläggningarna, utan syftar till att området på lång sikt ska uppnå en hållbar VA-försörjning. I ett område med många enskilda anläggningar har dessa olika ålder och skick och det finns inget tillfälle som ett områdes samtliga enskilda VA-anläggningar blir dåliga samtidigt. En viss hänsyn till status på VA-anläggningarna i ett område görs dock för att undvika att allt för många nya anläggningar blir onyttiga. Eftersom områdena där behovet av allmänt VA är stort också är områden med känsliga miljöer är det ofta nödvändigt att bygga i området trots att det finns nya enskilda VA-anläggningar.

Vid anslutning till allmänt VA kan du som fastighetsägare, om vissa förutsättningar är uppfyllda, ansöka om ersättning för en så kallad onyttigbliven anläggning.

Läs mer om onyttigbliven anläggning

Hur har Handlingsplan för vattentjänstplan gjorts? Vad bestämmer turordningen?

Det är hur stort behovet av allmänt vatten och avlopp är för det aktuella området som bestämmer turordningen. Behovet har bedömts efter en omfattande utredning där skyddet för människors hälsa och miljön haft störst betydelse.

Varför kan inte VA-situationen i VA-utbyggnadsområden lösas via enskilda vatten- och avloppslösningar i stället för att bygga ut den allmänna va-anläggningen (enligt ny skrivning i LAV §6 ska särskild hänsyn tas till om området kan lösa sin VA-försörjning genom godtagbara enskilda VA-lösningar)?

I de utpekade VA-utbyggnadsområdena är de sjöar som mottar det renade avloppsvattnet (recipienterna) så känsliga och risken för förorenat dricksvatten på grund av enskilda avlopp så stor att det inte är lämpligt med enskilda avloppslösningar.

Kostnader och avgifter

Vad kostar det att ansluta till allmänt VA?

Det är olika beroende på hur din fastighet är utformad och vilka vattentjänster som du ansluts till. Läs mer och beräkna anslutningskostnad VA.

När ska anläggningsavgiften betalas?

Anläggningsavgiften betalas då det allmänna VA-ledningsnätet är färdigutbyggt i ditt område och du som fastighetsägare fått information från Uppsala Vatten om var du kan ansluta dig.

Betalas anläggningsavgift även om fastigheten inte behöver ansluta sig?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Anläggningsavgiften betalas då det allmänna VA-ledningsnätet är färdigutbyggt i ditt område och du som fastighetsägare fått information från Uppsala Vatten om var du kan ansluta dig. Efter att allmänt VA byggts ut i området gör Miljöförvaltningen tillsyn på de fastigheter som inte ansluter sig. För de avloppsanläggningar som inte bedöms vara godkända beslutar miljöförvaltningen om anslutning, om det inte görs på frivillig väg.

Varför måste jag betala VA-avgifter när jag har en fungerande avloppsanläggning som inte dömts ut av miljöförvaltningen?

Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du ändå betala anläggningsavgiften och den fasta delen av brukningsavgiften. Anledningen till det är att alla fastigheter, som har rätt att använda den allmänna VA-anläggningen, ska bidra till kostnaderna för den.

Kan jag få ersättning för min VA-anläggning när jag ansluter till det allmänna VA-nätet?

Ja, om vissa förutsättningar är uppfyllda så kan du ansöka om ersättning för en så kallad onyttigbliven anläggning. Läs mer om onyttigbliven anläggning.

Vad är skillnaden på avloppsvatten respektive spillvatten?

Avloppsvatten är det använda och smutsiga vatten som kommer från gator, hushåll, industrier, sjukhus med mera. Avloppsvatten delas upp i dagvatten och spillvatten. Dagvatten kommer från gator och stuprännor efter regn och snösmältning. Spillvatten kommer från bland annat kök, tvätt, toalett, dusch och vask.

Hur påverkar vattentjänstplanen VA-taxan?

Vattentjänstplanen har i sig själv ingen påverkan på VA-taxan eftersom vattentjänstplanen inte ger upphov till några kostnader för VA-utbyggnad. Det är i stället kommunens beslutade och planerade bebyggelseutveckling som ger upphov till kostnader för utbyggnad av VA. Uppsala kommun ansvarar för att besluta om var allmänt VA ska byggas ut och hur det ska finansieras, vilket görs genom beslut om VA-verksamhetsområde och VA-taxa i kommunfullmäktige.

Enskilt avlopp

Jag har enskilt VA idag, vad innebär det för mig om mitt område inte finns med i vattentjänstplanen?

Det innebär att du tills vidare ansvarar för din dricksvatten- och avloppförsörjning. Men ditt område kan komma in i reviderade versioner av Vattentjänsplanen allt eftersom ny kunskap om behov kommer fram.

Hur ska enskilda avlopp som är dåliga idag hanteras i väntan på allmänt VA?

Det beror på hur lång tid det tar innan allmänt VA är på plats. Om det tar mer än 10 år innan allmänt VA är färdigutbyggt så medger miljöförvaltningen inga dispenser för det enskilda avloppet utan det är gällande funktionskrav som gäller. Om det dröjer mindre än två år innan allmänt VA är på plats så behöver man troligen inte göra några åtgärder på sitt enskilda avlopp. Vattentjänstplanen kommer att bli ett underlag för miljöförvaltningen när de planerar sin tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.

Anslutningsförfarande

Måste jag som fastighetsägare ansluta mig?

Efter att allmänt VA byggts ut i ett område gör miljöförvaltningen tillsyn på de fastigheter som inte ansluter sig. För de avloppsanläggningar som inte bedöms vara godkända beslutar miljöförvaltningen om anslutning, om det inte görs på frivillig väg.

Vem gräver på min tomt?

Uppsala Vatten gräver fram till fastighetsgräns, och du som fastighetsägare ansvarar för grävning inom fastigheten.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-08-25T09:20:14
Last modified:
2023-12-12T14:58:03
Published:
2023-09-13T10:49:27
Last published:
2023-12-12T14:58:04
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
fragor-och-svar-va-taxan

EPI.Id
bd6ad593463f450da7103eaa5af23afc