Utvecklingsområden och åtgärder i avfallsplanen

Avfallsplanen består av fyra utvecklingsområden med varsitt övergripande, långsiktigt mål och en beskrivning av vad målet innebär. Till varje mål hör indikatorer med målvärden som ska nås till bestämda årtal. Indikatorerna har i möjligaste mån utgått från nationella mål.

utveckling.png

Under varje utvecklingsområde finns också ett antal åtgärder. Åtgärderna kopplar direkt till en eller flera indikatorer eller bidrar till det övergripande långsiktiga målet.

Indikatorerna och åtgärderna återfinns i avfallsplanens handlingsplan.

Läs handlingsplan här Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster. 

Avfallsplanen bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi bland annat genom åtgärder för att minska avfallsmängderna, öka materialåtervinningen och genom att fasa ut farliga ämnen ur resursströmmarna.

Två av de fyra utvecklingsområdena utgår ifrån avfallstrappans olika steg; Förebyggande och återanvändning samt Materialåtervinning. Det tredje utvecklingsområdet, Miljö och klimat, fokuserar på minskad nedskräpning och giftfri miljö. Det fjärde utvecklingsområdet, Människan i centrum, stöttar de andra utvecklingsområdena med det mänskliga användarperspektivet genom exempelvis kunskapsspridning som understödjer beteendeförändringar.

Framtagande och uppföljning av avfallsplanen

Uppsala Vatten ansvarar för avfallsplanen och har det övergripande ansvaret för att följa upp och utvärdera genomförandet av programmet och handlingsplanen.

Alla nämnder och bolagsstyrelser är ansvariga för att använda programmet i sin verksamhet och genomföra de åtgärder som de ansvarar för enligt handlingsplanen. För att uppnå avfallsplanens mål behövs samverkan mellan förvaltningar och bolag .

Avfallsplanen har tagits fram av en brett sammansatt arbetsgrupp med representanter för såväl Uppsala Vatten som kommunledningskontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen har även haft konsultstöd under hela framtagandet. Utöver arbetsgruppen har tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, Skolfastigheter AB, Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB samt utbildningsförvaltningen varit involverade vid framtagandet av handlingsplanen.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-03-14T16:11:59
Last modified:
2022-10-04T16:55:32
Published:
2022-03-14T16:16:51
Last published:
2022-10-04T16:55:32
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
utvecklingsomraden-och-atgarder-i-avfallsplanen

EPI.Id
82598109d79d4b3c9f3496357c66c771