Särskild reningsavgift

En särskild reningsavgift för behandlingsbara föroreningar kan tas ut för processpillvatten med högre föroreningsinnehåll än i ett normalt hushållsspillvatten.

Med processpillvatten menas allt spillvatten som släpps ut från industrier och andra verksamheter som inte är hushållsspillvatten. Kan ibland kallas industrispillvatten.

Processpillvatten kräver mer kostsam rening

Avgiften för spillvatten i VA-taxan är avsedd att täcka VA-huvudmannens kostnader för avledning och rening av normalt hushållsspillvatten. Särskild reningsavgift kan därför tas ut för det behandlingsbara processpillvatten som har ett högre föroreningsinnehåll än för normalt hushållsspillvatten.

Reningsavgiften täcker merkostnaden för behandlingen i reningsverket och inte eventuella skador på VA-huvudmannens anläggningar. Avgiften grundar sig på föroreningsmängden i processpillvattnet. Höga flöden till spillvattennätet och andra faktorer kan också påverka avgiften.

Innehåll processpillvatten

Processpillvatten får endast utgöras av dricksvatten eller vatten innehållandes ett eller fler av följande ämnen:

  • Suspenderat material (susp.)
  • Biokemisk syreförbrukning (BOD7)
  • Totalfosfor (P-tot)
  • Totalkväve (N-tot)
Priser särskild reningsavgift 2024

Ämne

Avgift/kg exkl.moms (kr)

Avgift/kg inkl.moms (kr)

Suspenderat material (susp.)

5

6,25

Biokemisk syreförbrukning (BOD7)

5

6,25

Totalfosfor (P-tot)

150

187,5

Totalkväve (N-tot)

50

62,5

Debitering av särskild reningsavgift sker normalt två till fyra gånger per år.

Förutsättningen för att ovanstående avgifter får tas ut av VA-huvudmannen är att föroreningshalten överskrider något av följande gränsvärden i tabellen nedan.

Gränsvärden

Ämne

Gränsvärde (g/kubikmeter)

Suspenderat material (susp.)

280

Biokemisk syreförbrukning (BOD7)

200

Totalfosfor (P-tot)

5

Totalkväve (N-tot)

50

Avtal för särskild reningsavgift

Avtal ska upprättas med varje verksamhetskund som ska betala särskild reningsavgift. Där beskrivs hur flödesmätning, provtagning och analyser på verksamhetens processpillvatten ska ske och hur ofta.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-09-21T11:28:38
Last modified:
2024-05-16T12:16:24
Published:
2023-09-21T15:33:10
Last published:
2024-05-16T12:16:24
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id