Tillskottsvatten

Dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i spillvattenledningarna kallas för tillskottsvatten. Tillskottsvatten kan orsakas av bland annat skadade ledningar eller felkopplade dagvattenbrunnar och stuprör.

Till spillvattennätet får endast spillvatten (toalett-, disk- och duschvatten) ledas. Regnvatten från tak, hårda ytor samt dräneringsvatten ska ledas till dagvattennätet eller tas om hand lokalt inne på fastigheten/tomten. Dagvatten kopplat till spillvattennätet ökar risken för källaröversvämningar, bräddningar och sämre funktion i våra reningsverk och pumpstationer vilket leder till ökade drift- och underhållskostnader.

Fastighetsägarens ansvar att koppla rätt

Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten (regn) och spillvatten (till exempel från toalett och vask) från din fastighet är åtskilda. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade.

Inventering av av fastigheters anslutning till de allmänna dag- och spillvattenledningarna

Vid inventering av ledningssystem och dagvattenledningar kan man använda olika metoder. De vanligaste metoderna är rök och färgat vatten.

Läs mer om inventering

 

 

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-12-06T06:11:19
Last modified:
2023-12-07T08:10:04
Published:
2023-12-07T08:10:04
Last published:
2023-12-07T15:58:10
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id