Inventering av fastigheters anslutning till de allmänna dag- och spillvattenledningarna

Vid inventering av ledningssystem och dagvattenledningar kan man använda olika metoder. De vanligaste metoderna är rök och färgat vatten. På den här sidan kan du läsa om hur det går till.

Syftet med inventeringar och undersökning är att ta reda på och kontrollera hur fastigheternas dag- och dräneringsvatten (regnvatten) leds till det kommunala VA-systemet. Vid nederbörd belastas ledningsnätet av regnvatten vilket medför en stor onödig ekonomisk- samt miljöbelastning på reningsverk och pumpstationer. Felaktigt anslutna ledningar ger också en stor risk för källaröversvämningar.

Hur genomförs inventeringen?

Vid större inventeringar så kontaktar vi fastighetsägaren inför inventeringen. Men mindre inventeringar kan också utföras med kort varsel utan att fastighetsägaren meddelats innan. Om det finns behov av tillträde till hus eller byggnad kontaktar vi alltid fastighetsägaren innan.

Inventering med rök

Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar där den kan observeras. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Inventering med färgat vatten

Vattnet färgas för att kunna spåras. Färgat vatten förekommer aldrig i dricksvattenledningarna. Det färgade vattnet är ofarligt för människa och miljö.

Innan en inventering i ditt område behöver du göra följande:

Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, även golvbrunnar som inte används så ofta. Man glömmer lätt att det finns brunnar i källaren, garaget eller pannrummet, så se till att fylla på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i fastigheten. Den rök som används är teaterrök och skulle den ändå komma in i fastigheten så är den ofarlig.

Ta fram och frilägg de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar som finns på tomten. Dessa kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken. Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem och för att göra det lätt att sköta underhållet av fastighetens ledningar. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten.

Om du är fastighetsägare och vill meddela dina hyresgäster att inventeringen kommer att genomföras så finns det ett informationblad att skicka ut eller sätta upp i trapphuset.

Informationsblad om inventering av fastighetens anslutning till de allmänna dag- och spillvattenledningarna Pdf, 125.4 kB.

Vid eventuell felkoppling

Om vi vid inventeringen ser att en fastighet är felkopplad kommer vi att skicka ut ett skriftligt åläggande om fastigheten behöver kopplas om. Ofta är det någon form av dag-, tak- och/eller dräneringsvatten som är felaktigt kopplat till det kommunala spillvattennätet.

Till spillvattennätet får endast spillvatten (toalett-, disk- och duschvatten) ledas. Regnvatten från tak, hårda ytor samt dräneringsvatten ska ledas till dagvattennätet eller tas om hand lokalt inne på fastigheten/tomten. Dagvatten kopplat till spillvattennätet ökar risken för källaröversvämningar, bräddningar och sämre funktion i våra reningsverk och pumpstationer vilket leder till ökade drift- och underhållskostnader.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-12-06T12:05:16
Last modified:
2023-12-07T08:09:22
Published:
2023-12-07T08:10:04
Last published:
2023-12-07T08:10:04
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id