Handlingsplan och åtgärder

Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att nå ett cirkulärt Uppsala utan avfall, där prylar och material används och cirkulerar så länge som möjligt innan de kasseras.

Handlingsplanen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar och roller för programmets måluppfyllelse i relation till deras uppdrag och ägardirektiv. Fokus i handlingsplanen ligger på åtgärder som tydliggör ambitionsnivån och visar på nödvändiga förändringar. Åtgärderna underlättar för nämnder och bolagsstyrelser att identifiera sina ansvarsområden när det gällerförebyggande och hantering av avfall och integrera det i sin verksamhets-/affärsplanering. På så sätt har handlingsplanen en tydlig styrande effekt och är en förutsättning för måluppfyllelse.

Läs avfallsplanens handlingsplan här Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster. 

Avfallsplanen bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi bland annat genom åtgärder för att minska avfallsmängderna, öka materialåtervinningen och genom att fasa ut farliga ämnen ur resursströmmarna.

Handlingsplanens omfattning

Handlingsplanen riktar sig till samtliga nämnder och bolagsstyrelserinom Uppsala kommun, då hela kommunkoncernen behöver vara delaktig i genomförandet av åtgärder för att uppfylla målen i avfallsplanen.

Handlingsplanen tar inte upp arbete som redan sker inom de verksamheternas grunduppdrag och som kommer att fortsätta. Vissa åtgärder som kan bedömas ingå i nämnders och bolagsstyrelsers grunduppdrag finns med i handlingsplanen för att de är särskilt viktiga att följa upp ur ett avfallsperspektiv. 

Alla åtgärder är utvalda därför att de pekats ut som särskilt viktiga att genomföra för att nå målen i avfallsplanen.

Alla åtgärder i handlingsplanen finns listade under respektive utvecklingsområde

  1. Förebyggande återanvändning
  2. Materialåtervinnig
  3. Miljö och klimat
  4. Människan i centrum


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-03-03T11:32:57
Last modified:
2023-03-03T11:48:06
Published:
2023-04-19T13:02:29
Last published:
2023-04-19T13:02:29
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
utvecklingsomraden-och-atgarder-i-avfallsplanen

EPI.Id
82598109d79d4b3c9f3496357c66c771